Ziek

Wanneer uw kind door ziekte niet in staat is naar school te gaan, is het van groot belang dat u dit voor schooltijd (liefst tussen 08.00 – 08.30 uur) meldt bij de school. Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Veelvuldige afwezigheid door ziekte dienen wij te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

Contact wanneer de school dicht isĀ 

Indien de school gesloten is of wanneer door bijzondere activiteiten de telefoon niet kan worden opgenomen, vragen wij u de school een e-mail te sturen naar info@volare-onderwijs.nl of administratie@volare-onderwijs.nl. U kunt dan uw boodschap doorgeven en indien u daarom vraagt, ontvangt u zo spoedig mogelijke een reactie.

Verlof

Er is een aantal redenen waarvoor wij een leerling verlof mogen verlenen. De onderwijsinspectie ziet erop toe dat wij de hiervoor geldende regels vanuit de overheid strikt hanteren. Voor verlofaanvragen hanteren wij daarom speciale aanvraagformulieren die u via de groepsleiding kunt opvragen.

Redenen voor verlof:

  • Huwelijk of ernstige ziekte binnen de familie (1e en 2e graads);
  • 12 1/2, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijk of ambtsjubileum in de familie (1e en 2e graads);
  • Verhuizing van het gezin;
  • Overlijden in de naaste familie;
  • Vakantie: hiervoor zijn er specifieke regels die van kracht zijn. Deze staan vermeld op het aanvraagformulier;
  • Dorpsfeesten in de woonplaats van het kind, waarvoor binnen de eigen gemeente ook verlof aan de scholen wordt gegeven;
  • Verplichtingen, festiviteiten behorend bij de religie.

Afwezigheid van de leerling zonder opgave van reden of zonder toestemming wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim dienen wij te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont.