Onderwijsvisie

Bij stichting Volare staat de leerkracht centraal, zodat onze leerlingen het beste onderwijs kunnen verwachten. De leerkracht staat dagelijks voor de klas en bereikt de leerlingen. Dat betekent dat er geïnvesteerd wordt in afstemming en vakmanschap.

Onze kernwaarden

  Hoge verwachtingen

  Leerkrachten investeren in de relatie met hun leerlingen. We werken vanuit hoge verwachtingen en zijn betrokken bij het leren van de leerling in de breedste zin van het woord.

  Onderwijs

  We geven onderwijs vanuit hoge verwachtingen aan alle leerlingen. Op onze scholen vinden wij dat alle leerlingen recht hebben op toegang tot het beste onderwijs en op onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden. In het aanbod ligt de nadruk op het verwerven en toepassen van kennis. Leerkrachten kennen de leerlijnen en gebruiken de methode als leidraad.

  Kennis

  Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt eerlijke kansen aan alle leerlingen ongeacht achtergrond. Nieuwe kennis wordt verworven door deze aan al aanwezige kennis van de leerling te koppelen. De leerkracht is hierbij bepalend en begeleidt het verwerven van nieuwe kennis.
  Leerlingen worden veelvuldig gecontroleerd op begrip om te voorkomen dat zij hiaten ontwikkelen ten opzichte van het aanbod.

  Instructie

  Omdat leerkrachten het verschil kunnen maken met een sterke gestructureerde instructie wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve didactische strategieën (EDI model). Daarvoor bieden wij kaders waaraan een kwalitatief goede les moet voldoen. Onze lesinhouden zijn altijd gekoppeld aan doelen, zodat er doelgericht les wordt gegeven.

  Feedback

  Leerkrachten geven leerlingen directe feedback om hen op succeservaringen te wijzen of ze richtingsucceservaringen te leiden. Feedback is gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en het bevorderen van welbevinden.

  Klimaat

  In de school heerst een rustig en op leren gericht klimaat. Dit wordt bereikt door binnen de school heldere, eenduidige regels en routines te hanteren. Dit is voorwaardelijk om te kunnen werken aan een zo optimaal mogelijke relatie.

  Professionaliteit

  Op de scholen werken betrokken professionals samen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle leerlingen. Wij analyseren de onderwijsresultaten met als doel het onderwijs continue te verbeteren. Wij investeren veel in de professionalisering van het team d.m.v. scholing.

  Uitgangspunten

  Als school hanteren wij een aantal orthopedagogische uitgangspunten om het gewenste klimaat te kunnen realiseren.

   

  • Centraal staat het bieden van voorspelbaarheid en veiligheid. Deze voorspelbaarheid vinden we terug in de organisatie van het onderwijs: heldere regels en routines binnen de school in een doorgaande lijn, vaste dagindeling, gevisualiseerd dagritme, weekoverzicht en vaste therapietijden.
  • Voorspelbaarheid is ook terug te vinden in de benadering naar de kinderen. Gebeurtenissen worden voor leerlingen uitgelegd en vertaald naar andere situaties (dit is gebeurd, dat zijn de gevolgen). Naar de leerlingen toe zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen.
  • Ook het aanbieden van de leerstof (de didactiek) gebeurt volgens een vaste structuur. Er wordt gedoseerd gewerkt en zo nodig wordt de leerstof in kleine stapjes aangeboden of herhaald.
  • De veiligheid wordt gewaarborgd door een warm pedagogisch klimaat. We vinden het van groot belang dat leerlingen voortdurend ervaren dat zij gewaardeerd en geaccepteerd worden. Ons handelen is daar voortdurend op gericht.
  • Voor veel leerlingen is de nabijheid van de eigen leerkracht of leraarondersteuner belangrijk. Daarom is tijdens de pauzes, gymlessen en andere schoolse activiteiten altijd de eigen leerkracht of leraarondersteuner aanwezig.
  • De nadruk ligt op de mogelijkheden van het kind. Positieve bekrachtiging wordt benut om onzekerheid te laten afnemen en zelfvertrouwen te laten toenemen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en zelfvertrouwen ontwikkelen. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen. We gaan daarbij didactische uitdagingen niet uit de weg; soms is leren even moeilijk en dat hoort bij iets nieuws leren, om vervolgens, wanneer het lukt, succeservaringen op te doen en te groeien in zelfvertrouwen.
  • Onze groepen zijn zodanig samengesteld dat er overzichtelijk gewerkt kan worden. Leerkrachten worden hierbij bijgestaan door leraarondersteuners. Door hun opleiding kunnen leraarondersteuners ook lesgevende taken uitvoeren en leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleiden.
  • De inrichting van de klas, de school en het plein is voor de leerlingen overzichtelijk en herkenbaar. Leerlingen zijn hiermee vertrouwd en weten wat van hen verwacht wordt en wat zij van anderen kunnen verwachten. Dit bevordert hun innerlijke rust, die leerlingen in staat stelt te leren en zich optimaal te ontwikkelen.
  • De nadruk op bevordering van zelfstandigheid en samenwerking komt tot uiting in ruime aandacht voor de persoonlijkheidsvorming. Leerlingen worden uitgedaagd hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten, zelf doen wat je zelf kunt doen. Ook samenwerken met anderen hoort hierbij: ‘samen kun je meer, je kunt elkaar helpen om verder te komen’.

  Kwaliteit van het team

  Belangrijke kwaliteiten van het team zijn een accepterende houding naar en betrokkenheid bij onze leerlingen. Volwassenen handelen vanuit het perspectief van de leerling. Dit betekent, dat bij al het handelen nagedacht wordt over wat dit kind nodig heeft en of het handelen van de leerkracht en leraarondersteuner daaraan bijdraagt. Tevens houdt dit in dat wordt nagedacht over wat achter het gedrag van het kind zit om juist daar de aandacht aan te geven.

  Een open houding naar de leerling is vanzelfsprekend. De leerling mag zichzelf in al zijn facetten laten zien. De rol van de volwassene is om die begeleiding te bieden waardoor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de leerling zich positief kunnen ontwikkelen. De Van der Reijdenschool streeft een zoveel mogelijk positieve benadering na.

  Het kan echter voorkomen dat er zich een onveilige situatie voordoet, waarbij de leerkracht of ondersteuner fysiek moet ingrijpen om zo weer een veilige situatie te creëren. Over dit fysieke ingrijpen zijn duidelijke afspraken gemaakt, waarbij het accent ligt op voorkomen. Het team heeft hier een cursus voor gevolgd en er zijn meerdere keren in het jaar herhalingen hiervan. Bij aanhoudende onveiligheid zal de leerling (fysiek) uit de situatie worden begeleid naar een meer geschikte plek. Hierna wordt altijd met elkaar gesproken om het contact weer te herstellen en het de volgende keer te voorkomen. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht en ook voor het herstelgesprek zal u worden uitgenodigd.