Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht (onderdeel van de Wet passend onderwijs). Dit betekent dat leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag, in principe binnen het regulier onderwijs geholpen moeten worden. Als een schoolbestuur vindt dat de school deze leerling geen goed aanbod kan doen, moet samen met ouders gezocht worden naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs, zoals de Van der Reijdenschool of de Verschoorschool. Voor de Van der Reijdenschool en de Verschoorschool is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Toelatingsprocedure

Een leerling kan pas toegelaten worden tot een school voor speciaal (basis)onderwijs, nadat de Commissie van Toewijzing van het samenwerkingsverband een toelatingsverklaring (TLV) heeft afgegeven. De Commissie van Toewijzing gaat over tot het afgeven van een TLV indien:

  • er sprake is van een zorgvuldig en compleet gedocumenteerde procedure, waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van een handelingsgerichte aanpak, waarbij  u als ouders in een vroegtijdig stadium bent betrokken;
  • het afgesproken ‘groeidocument’ of ontwikkelperspectief (document waarin de school vastlegt welke ondersteuning zij aan een leerling geeft) volledig is en een juist beeld van de gevolgde procedure geeft;
  • u als ouders, de school van herkomst en de school voor speciaal (basis)onderwijs instemmen met de aanvraag en deze hebben ondertekend.

Bovenstaande procedure betekent dat het bij de toelatingsprocedure niet gaat om het stellen van diagnoses of het bepalen van het intelligentieniveau, maar om het vaststellen van de handelingsverlegenheid van de school waar het kind onderwijs ontvangt of waar het kind is aangemeld.

Naar onze school?

U heeft interesse in de Van der Reijdenschool voor uw kind? Na het inwinnen van informatie, wordt u uitgenodigd voor een rondleiding en intakegesprek. Naar aanleiding van het dossier en een officiële aanmelding wordt de leerling besproken in de Commissie van Onderzoek en Begeleiding (CvOB).

Als de CvOB besluit te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling en de leerling toelaatbaar acht, worden u en school daarvan op de hoogte gebracht. Als school bespreken wij de bevindingen uit de TLV met u, formuleren we handelingsadviezen en stellen we een ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind op. Tenminste tweemaal per jaar wordt het OPP geëvalueerd en bijgesteld. Zowel u als ouders en school ondertekenen dit document.

Uw kind wordt op basis van het OPP in een groep op onze school geplaatst. Samen maken we afspraken over de kennismaking. Ook plannen we een datum voor een eerste evaluatie.