Onderwijsaanbod

Op de Van der Reijdenschool leiden we kinderen met complexe vragen op het gebied van leren en gedrag op voor succes in het vervolgonderwijs en het verwerven van een zelfstandige plek in de samenleving. Hierbij gaan wij uit van hoge verwachtingen. We ondersteunen leerlingen om boven zichzelf uit te stijgen en zich te ontwikkelen tot een kritisch denkende burger.

Onderwijskundige pijlers

  Veiligheid

  Pas als je je veilig voelt binnen de school kom je echt tot leren Op de Van der Reijdenschool vinden wij het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. Je kunt je mogelijkheden pas echt optimaal benutten wanneer je je veilig voelt. Duidelijkheid en voorspelbaarheid door vaste regels en routines zijn hiervoor een uitgangspunt binnen onze school. Ook een sfeer van vertrouwen en openheid zijn hierbij belangrijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de sociale veiligheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PAD-methodiek. Vanaf groep 6 wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van kinderen gemeten middels een vragenlijst vanuit Duo, onderwijsonderzoek- en advies. De uitkomsten van deze vragenlijst worden doorgestuurd naar de inspectie.

  Basisvaardigheden

  Succes op school en in de maatschappij wordt in sterke mate bepaald door goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. We besteden veel tijd en aandacht aan het aanleren van de basisvaardigheden.

  Burgerschap

  Door op een thematische wijze de buitenwereld naar binnen te halen, vergroten we de kennis van de leerlingen over de wereld om hen heen. We leren de leerlingen om kritisch en met een open blik te kijken. Hoe kunnen zij bijdragen aan een duurzame en (nog) mooiere wereld. Bouwen aan een toekomst vraagt aandacht voor de volgende vakkengebieden: burgerschap, wereldoriƫntatie, wetenschap & techniek, kunst & cultuur en digitale geletterdheid

  Gezondheid

  De Van der Reijdenschool is een gezonde school. Er wordt veel aandacht besteed aan fysiek actief zijn en aan gezonde voeding. Alle leerlingen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs en drie keer in de week wordt er pauzesport ingezet. Door deelname aan het project schoolfruit stimuleren we leerlingen om fruit en groente te eten en leren de leerlingen over gezond eten en drinken.

  Doorgaande ontwikkeling

  Het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen vraagt om een goede afstemming. Om zorg te dragen voor een doorgaande leerlijn is het belangrijk dat alle verschillende professionals die betrokken zijn bij een leerling goed met elkaar samenwerken. Door een warme overdracht te houden met voorscholen, basisscholen en het voortgezet onderwijs zorgen we ervoor dat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Er zal toestemming gevraagd worden aan gezaghebbenden voor het uitwisselen van informatie.

   Opbrengstgericht werken

   Wij zijn een school die opbrengstgericht werkt, dit betekent dat wij ons planmatig inzetten voor het verbeteren van de vorderingen van de leerlingen. Dit doen we door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Wij analyseren systematisch onze toetsgegevens gericht op het verbeteren van de resultaten. Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs verzorgen. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend -dus niet alleen bij
   de toets- reflecteren op het effect van hun lessen.

    Gestructureerd lesgeven

    Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen bij de vakken rekenen, lezen, spelling en taal profiteren van een gestructureerde manier van lesgeven. Hiervoor maken we gebruik van het Expliciete directe instructie model (Expliciete Directe Instructie 2.0, 2020). Alle leerkrachten bouwen hun lessen op volgens dit vaststaande model. Het uitgangspunt hierbij is dat de leerkracht nieuwe kennis eerst helemaal zelf uitlegt, vervolgens samen met de leerlingen oefent, de leerlingen het vervolgens met elkaar oefenen om er uiteindelijk zelfstandig mee aan het werk te gaan.

    Expliciete Directe Instructie 2.0 (Hollingswordth & Ybarra, 2020)