Samenwerking

Vanuit de Van der Reijdenschool hechten wij sterk aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Het is onze ervaring, dat goede samenwerking veel bijdraagt aan een succesvolle schoolloopbaan van kinderen. Wij doen ons uiterste best om samen met ouders (dé deskundigen van hun kind) op te trekken en verwachten van ouders dat ook zij zich hiervoor inspannen.

Door onze regionale functie zijn ouders veelal niet in de gelegenheid hun kind zelf te begeleiden naar school. Korte contactmomenten tussen ouders en leerkracht op het schoolplein of in de klas zijn daardoor beperkt. Om het contact en de communicatie tussen school en ouders te bevorderen hebben we daarom een aantal overlegmomenten en informatiekanalen ingevoerd.

Contactmomenten

Ouderparticipatie

Ouders kunnen participeren door mee te praten over de ontwikkelingen in de school. Dit kan via de
medezeggenschapsraad (MR) of door deel te nemen aan de klankbordgroep.

Participeren binnen de school kan ook door te helpen bij verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld Kerst, schoolreis, de voorbereiding van de thema’s of het limonade schenken tijdens de avondvierdaagse. Dit organiseren we vanuit de activiteitencommissie.

Ouderbetrokkenheid

Onder ouderbetrokkenheid verstaan we ouders die  belangstelling tonen, het leren vanuit huis ondersteunen, begeleiding bieden, aanwezig zijn op ouderavonden en gespreksmomenten en respect tonen voor de leerkracht.

Ons uitgangspunt is dat wij als school verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en dat ouders verantwoordelijk zijn voor de zorg. Maar we zijn wel van mening dat we elkaar hierin kunnen ondersteunen.

We willen graag samenwerken aan leren. Dat zorgt voor betere resultaten van leerlingen en verminderd de kans op een negatieve ontwikkeling.

Communicatie

De communicatie met ouders verloopt via verschillende kanalen. Bij de start van het schooljaar wordt een communicatie-kaart uitgedeeld waarop de vormen van communicatie binnen de Van der Reijdenschool nader worden uitgelegd. Voor de dagelijkse communicatie tussen leerkracht en ouders maken we vooral gebruik van de Parro-app. Zaken die voor de hele school gelden worden met name gecommuniceerd via de mail. Eén keer per maand wordt er een nieuwsbrief opgesteld met daarin informatie over activiteiten die plaatsvinden binnen de school. Daarnaast worden ouders drie keer per jaar uitgenodigd door de leerkracht om in gesprek te gaan over het OPP en bij nieuwe leerlingen plannen we éénmalig een huisbezoek.

Bereikbaarheid

Als school zijn wij bereikbaar via mail of Parro, ook telefonisch kan er contact opgenomen worden. Onder schooltijd wordt de telefoon aangenomen door de administratie van stichting Volare en kan er een bericht doorgegeven worden. Leerkrachten zijn onder lestijd uiteraard niet bereikbaar.

Het voeren van een gesprek is in principe altijd mogelijk, wel is het uitgangspunt dat hiervoor een afspraak gemaakt wordt. De leerkrachten zorgen er dan voor dat zij tijd en ruimte hebben om het gesprek aan te gaan en voor te bereiden.

MR

In het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er bij ons op school een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In de MR zitten twee personeelsleden en twee ouders van leerlingen op onze school.

De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school. Over een aantal belangrijke zaken is het bevoegd gezag van de school verplicht instemming aan de MR te vragen. Over een aantal andere zaken dient het bestuur de MR om haar advies te vragen. Jaarlijks is er tweemaal een overleg tussen schoolbestuur en de MR.

Het reglement van de MR ligt voor iedereen die een relatie met de school heeft ter inzage, evenals de verslagen van het MR-overleg. Deze documenten kunt u ook opvragen bij de MR. Heeft u vragen aan de MR of wilt u wat aan ze voorleggen, dan kunt u een mail sturen naar  gmr@volare-onderwijs.nl

De MR-leden vertegenwoordigen ook onze school binnen de GMR.

 

Leden MR:

Mevr. S. Eilers (personeel), Mevr. J. Altena (personeel) – secretaris, Mevr. E. Rodijk-Scheltinga  (ouder) – voorzitter en Mevr. J. Bonhof  (ouder)

GMR

Met het samengaan van de van der Reijdenschool en Verschoorshool in de stichting Volare, ontstond voor het bestuur de verplichting om naast een MR op beide scholen, ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) in te richten. Aan deze GMR zijn advies en instemmingsbevoegdheden toebedeeld op het niveau van de stichting Volare en overstijgen daarmee het schoolniveau.

De GMR bestaat uit de MR van de van der Reijdenschool en de MR van der Verschoorschool samen. Ook de GMR heeft een statuut en reglement dat op school ter inzage ligt. De GMR zal over haar activiteiten ook regelmatig verslag doen. U kunt de GMR bereiken via hun emailadres: gmr@volare-onderwijs.nl

Leden GMR:

Van der Reijdenschool: Mevr. S. Eilers (personeel), Mevr. J. Altena (personeel) – secretaris, Mevr. E. Rodijk-Scheltinga  (ouder) – voorzitter en Mevr. J. Bonhof  (ouder)

Verschoorschool: Mevr. W. van Wezel  (personeel), Mevr. L. van der Werf (personeel),  Mevr. J. Wallet-Glismeijer (ouder) en Mevr. J. van Geet (ouder)