Ouders zijn belangrijk voor leerlingen en school. Op de Van de Reijdenschool hechten we veel waarde aan de participatie en betrokkenheid van ouders bij de school. Ook streven we naar een goede communicatie en bereikbaarheid. Op deze pagina leggen we uit wat we onder deze begrippen verstaan.

Ouderparticipatie

Ouders kunnen participeren door mee te praten over de ontwikkelingen in de school. Dit kan via de
medezeggenschapsraad (MR) of door deel te nemen aan de klankbordgroep.

Participeren binnen de school kan ook door te helpen bij verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld Kerst, schoolreis, de voorbereiding van de thema’s of het limonade schenken tijdens de avondvierdaagse. Dit organiseren we vanuit de activiteitencommissie.

Ouderbetrokkenheid

Onder ouderbetrokkenheid verstaan we ouders die  belangstelling tonen, het leren vanuit huis ondersteunen, begeleiding bieden, aanwezig zijn op ouderavonden en gespreksmomenten en respect tonen voor de leerkracht.

Ons uitgangspunt is dat wij als school verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en dat ouders verantwoordelijk zijn voor de zorg. Maar we zijn wel van mening dat we elkaar hierin kunnen ondersteunen.

We willen graag samenwerken aan leren. Dat zorgt voor betere resultaten van leerlingen en verminderd de kans op een negatieve ontwikkeling.

Communicatie

De communicatie met ouders verloopt via verschillende kanalen. Bij de start van het schooljaar wordt een communicatie-kaart uitgedeeld waarop de vormen van communicatie binnen de Van der Reijdenschool nader worden uitgelegd. Voor de dagelijkse communicatie tussen leerkracht en ouders maken we vooral gebruik van de Parro-app. Zaken die voor de hele school gelden worden met name gecommuniceerd via de mail. Eén keer per maand wordt er een nieuwsbrief opgesteld met daarin informatie over activiteiten die plaatsvinden binnen de school. Daarnaast worden ouders drie keer per jaar uitgenodigd door de leerkracht om in gesprek te gaan over het OPP en bij nieuwe leerlingen plannen we éénmalig een huisbezoek.

Bereikbaarheid

Als school zijn wij bereikbaar via mail of Parro, ook telefonisch kan er contact opgenomen worden. Onder schooltijd wordt de telefoon aangenomen door de administratie van stichting Volare en kan er een bericht doorgegeven worden. Leerkrachten zijn onder lestijd uiteraard niet bereikbaar.

Het voeren van een gesprek is in principe altijd mogelijk, wel is het uitgangspunt dat hiervoor een afspraak gemaakt wordt. De leerkrachten zorgen er dan voor dat zij tijd en ruimte hebben om het gesprek aan te gaan en voor te bereiden.